Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
27/TB-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 7-11-2014
Thông báo Download
14/2011/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 3-8-2011
Nghị quyết Download
31/2010/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 22-12-2010
Nghị quyết Download
12/2010/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 22-7-2010
Nghị quyết Download
12/2010/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 22-7-2010
Nghị quyết Download
14/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 3-8-2011
Nghị quyết Download
31/2010/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 22-12-2010
Nghị quyết Download
13/2007/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 4-7-2007
Nghị quyết Download
14/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 3-8-2011
Nghị quyết Download
12/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 22-7-2011
Nghị quyết Download
31/2010/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 20-12-2010
Nghị quyết Download
Tìm thấy: 11 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn