Cập nhật :Thứ năm, 20-7-2017
Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện tăng lương
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh vừa ban h&agrave;nh Th&ocirc;ng tư</span><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</span></span></span><a href="http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2017_07_19/th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2067.docx" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; text-decoration: none; outline: none; color: rgb(140, 103, 0);"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">67/2017/TT-BTC</span></span></a><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">hướng dẫn x&aacute;c định nhu cầu, nguồn v&agrave; phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định</span><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</span></span></span><a href="http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&amp;mode=detail&amp;document_id=189535" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; text-decoration: none; outline: none; color: rgb(140, 103, 0);"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">47/2017/NĐ-CP</span></span></a><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; điều chỉnh trợ cấp h&agrave;ng th&aacute;ng đối với c&aacute;n bộ x&atilde; đ&atilde; nghỉ việc theo Nghị định</span><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</span></span></span><a href="http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&amp;mode=detail&amp;document_id=190222" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; text-decoration: none; outline: none; color: rgb(140, 103, 0);"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">76/2017/NĐ-CP</span></span></a><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;">của Ch&iacute;nh phủ.</span></span></span></div> <p style="margin: 6pt 0in; padding: 5px 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 15pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Th&ocirc;ng tư n&ecirc;u r&otilde; nguồn kinh ph&iacute; thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong năm 2017 của c&aacute;c bộ, cơ quan Trung ương. Đối với c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước, Đảng, đo&agrave;n thể, nguồn kinh ph&iacute; gồm: Nguồn thực hiện cải c&aacute;ch tiền lương đến hết năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2017 (nếu c&oacute;); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017; sử dụng tối thiểu 40% ch&ecirc;nh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ (sau khi đ&atilde; thực hiện c&aacute;c khoản nộp ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước theo quy định).</span></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0in; padding: 5px 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 15pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Trường hợp cơ quan, đơn vị sau khi đảm bảo đủ nhu cầu kinh ph&iacute; thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng th&ecirc;m theo quy định m&agrave; nguồn thu d&agrave;nh để cải c&aacute;ch tiền lương c&ograve;n dư lớn v&agrave; c&oacute; nhu cầu ph&aacute;t triển hoạt động, th&igrave; đề xuất phương &aacute;n sử dụng, b&aacute;o c&aacute;o bộ, cơ quan Trung ương quản l&yacute; để tổng hợp, gửi Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh c&oacute; &yacute; kiến thống nhất trước khi sử dụng; đồng thời phải cam kết tự thu xếp trong nguồn kinh ph&iacute; của cơ quan, đơn vị để thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng th&ecirc;m theo lộ tr&igrave;nh do cơ quan c&oacute; thẩm quyền quyết định.</span></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0in; padding: 5px 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 15pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Đối với c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập: Nguồn thực hiện cải c&aacute;ch tiền lương đến hết năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2017 (nếu c&oacute;); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017 (phần c&ograve;n lại sau khi đ&atilde; sử dụng để thực hiện mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/th&aacute;ng). Ri&ecirc;ng ng&agrave;nh y tế sử dụng tối thiểu 35%.</span></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0in; padding: 5px 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 15pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Th&ocirc;ng tư cũng quy định r&otilde; về nguồn kinh ph&iacute; thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, Nghị định số 76/2017/NĐ-CP trong năm 2017 của c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương.</span></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0in; padding: 5px 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 15pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Theo đ&oacute; nguồn kinh ph&iacute; gồm: Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuy&ecirc;n dự to&aacute;n năm 2017 (kh&ocirc;ng kể c&aacute;c khoản chi lương, phụ cấp theo lương, c&aacute;c khoản c&oacute; t&iacute;nh chất lương v&agrave; c&aacute;c khoản chi cho con người theo chế độ) theo Quyết định giao dự to&aacute;n của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh; sử dụng nguồn 50% tăng thu ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương (kh&ocirc;ng kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện năm 2016 so với dự to&aacute;n năm 2016 được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ giao; nguồn kinh ph&iacute; thực hiện cải c&aacute;ch tiền lương năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu c&oacute;)...</span></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0in; padding: 5px 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 15pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Đối với c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc trung ương tự c&acirc;n đối thu chi ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương v&agrave; cam kết đảm bảo nguồn kinh ph&iacute; để thực hiện cải c&aacute;ch tiền lương tăng th&ecirc;m theo lộ tr&igrave;nh do cơ quan c&oacute; thẩm quyền quyết định, UBND cấp tỉnh được quyết định tỷ lệ tr&iacute;ch nguồn thu được để lại theo chế độ để tạo nguồn cải c&aacute;ch tiền lương đối với c&aacute;c cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản l&yacute; c&oacute; số thu lớn tr&ecirc;n địa b&agrave;n cho ph&ugrave; hợp (đảm bảo c&aacute;c cơ quan, đơn vị n&agrave;y phải tự sắp xếp bố tr&iacute; nguồn để thực hiện cải c&aacute;ch tiền lương theo lộ tr&igrave;nh do cơ quan c&oacute; thẩm quyền quyết định). Ng&acirc;n s&aacute;ch trung ương kh&ocirc;ng bổ sung kinh ph&iacute; để cải c&aacute;ch tiền lương cho c&aacute;c địa phương n&agrave;y.</span></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0in; padding: 5px 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 15pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Ng&acirc;n s&aacute;ch trung ương bổ sung nguồn kinh ph&iacute; c&ograve;n thiếu đối với những địa phương ngh&egrave;o, ng&acirc;n s&aacute;ch kh&oacute; khăn sau khi đ&atilde; sử dụng c&aacute;c nguồn theo quy định.</span></span></span></p> <p style="margin: 6pt 0in; padding: 5px 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 15pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">Th&ocirc;ng tư n&agrave;y c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh kể từ ng&agrave;y 15/8/2017.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; padding: 5px 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 15pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><b><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 11pt; line-height: inherit; font-family: Arial, sans-serif;">Nguồn: chinhphu.vn</span></b></p>
In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com