Cập nhật :Thứ tư, 10-5-2017
Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đúng chủ trương, quy định của trung ương
 
 
 LTS: Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Đây là một Đề án quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Vĩnh Phúc.

Xin đồng chí cho biết sự cần thiết để xây dựng Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021?

Thứ nhất, việc chấp hành và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và nghiêm túc trong toàn hệ thống chính trị.

Thứ hai, xuất phát từ quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn có sự đổi mới thực sự; yêu cầu bức thiết phải có bộ máy, đội ngũ thực sự tinh, gọn và hoạt động hiệu quả. Trên thực tế, những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bộ máy vẫn còn nhiều đầu mối, tổ chức bên trong các đơn vị còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa đáp ứng yêu cầu. Trách nhiệm của người đứng đầu một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được đề cao. Ngân sách chi lương và chi thường xuyên cho hệ thống chính trị chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi của tỉnh. Trước thực trạng như vậy, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kết hợp với việc nghiên cứu quy định của Trung ương, trực tiếp khảo sát thực tế tại một số đơn vị và xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học.

Quan điểm, tinh thần xuyên suốt của Đề án là gì, thưa đồng chí?

Thực hiện việc tinh giản biên chế là một việc khó, ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều cơ quan, đơn vị và nhiều cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, để thực hiện Đề án đạt hiệu quả cần phải có quyết tâm chính trị cao; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước; tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; mở rộng và phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và phân cấp quản lý hiện hành nhưng đảm bảo sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thực hiện Đề án trên cơ sở xuất phát từ thực tiễn và tôn trọng thực tiễn để điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp với xu thế phát triển. Việc sắp xếp kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế phải đảm bảo sự ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội; quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, duy ý chí trong triển khai thực hiện, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết, thống nhất. Kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo khoa học, tinh gọn hiệu quả; phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức. Một cơ quan thực hiện nhiều chức năng, một người làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một người hoặc một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính; tiến hành đồng bộ đổi mới tổ chức bộ máy với các hoạt động của cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách khu vực dịch vụ công và đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp công; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập.

Đồng chí có thể đánh giá hiệu quả và tác động của Đề án?

Đề án được thực hiện sẽ khẳng định quyết tâm đổi mới của Đảng, Nhà nước ta trong đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo tinh thần Kết luận 63 và 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương với mục tiêu tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới. Về tổ chức bộ máy, biên chế, sau khi thực hiện Đề án, toàn tỉnh dự kiến giảm được 28 phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể; giảm 56 đơn vị sự nghiệp; giao tự chủ một phần kinh phí hoạt động 69 đơn vị sự nghiệp; giao tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động tối thiểu cho 13 đơn vị sự nghiệp và cổ phần 6 đơn vị. Đến năm 2021, thực hiện tinh giản 2.550 biên chế; giảm 10. 426 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn, tổ dân phố, trong đó có 2.403 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 8.023 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đồng chí cho biết những kết quả bước đầu sau 5 tháng triển khai thực hiện Đề án?

Mặc dù Đề án mới được triển khai thời gian ngắn, nhưng thông qua công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao. Tỉnh ủy đã có Tờ trình gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xin chủ trương thực hiện thí điểm Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 33-KH/TƯ, ngày 8/12/2016; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2764/KH-UBND, ngày 21/4/2017 về triển khai thực hiện Đề án 01; Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Tờ trình và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương ban hành Chính sách đặc thù của tỉnh thực hiện Đề án 01 và Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng hỗ trợ tăng thêm và mở rộng đối tượng được hỗ trợ tài chính khi nghỉ hưu trước tuổi so với Nghị định 108/2014 của Chính phủ…

Qua theo dõi, các sở ngành, địa phương đã chủ động thành lập ban chỉ đạo, xây dựng phương án. Nhiều sở, ngành đã tiến hành sáp nhập các phòng chuyên môn, cắt giảm lao động hợp đồng, phân công kiêm nhiệm các chức danh theo Đề án.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt công tác luân chuyển cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở. Hiện nay 9/9 huyện, thành, thị có Bí thư cấp ủy hoặc Chủ tịch UBND không phải là người địa phương; chú trọng công tác lãnh đạo nữ; chủ động rà soát, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, huyện, thị nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ. Đến nay, các sở, ngành của tỉnh cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng cán bộ lãnh đạo. Duy chỉ còn Sở Công thương có 4 phó giám đốc (vượt 01 cơ cấu so với Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ) tuy nhiên, 1 đồng chí Phó giám đốc đã có Thông báo nghỉ chế độ theo quy định. Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện công tác tham mưu, đề xuất làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét bổ nhiệm cán bộ cho nhiều sở, ngành còn thiếu số lượng theo quy định, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong thời kỳ mới.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn:baovinhphuc.com.vn

 

In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác
CPI tháng đầu năm tăng nhẹ (Thứ sáu, 3-2-2017 )

Các tin đã đưa ngày:   

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com