Cập nhật :Thứ hai, 26-6-2017
Bộ Công Thương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực
 Để triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 24/CT-TTg. Ngày 14/6/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 5263/BCT-KH về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017.

Theo đó, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương bám sát nội dung và tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 2454/QĐ-BCT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 507/QĐ-BCT ngày 21/02/2017 ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ và các Công văn giao nhiệm vụ cho từng đơn vị thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực mình. Thực hiện mọi biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2017 được Chính phủ đề ra, cụ thể: Giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp tăng trưởng 7,34%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 13%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 11,5%. Các đơn vị được giao phụ trách các ngành, lĩnh vực có trách nhiệm bảo đảm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được đề ra. Có báo cáo đánh giá cụ thể kết quả chuyển biến của ngành, lĩnh vực đơn vị phụ trách gửi Vụ Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2017.

Tổng cục Năng lượng, Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Công nghiệp nhẹ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm chủ lực đơn vị được phân công theo dõi, quản lý, trong đó, xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017 đã được Chính phủ đề ra, trong đó chú trọng những nội dung mang tính chất đột phá cả trước mắt và lâu dài; theo dõi sát tình hình phát triển, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn kho. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm, tập trung thúc đẩy giải ngân các dự án để sớm đưa vào khai thác. Trước ngày 20 hàng tháng gửi báo cáo tình hình, kết quả và các đề xuất kiến nghị để thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị phụ trách tới Vụ Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ.

Tổng cục Năng lượng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là các dự án điện để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt trong những tháng cao điểm mùa hè. Chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai các giải pháp kỹ thuật phấn đấu mục tiêu sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt trên 13,28 triệu tấn trên cơ sở hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn khai thác mỏ và bảo vệ môi trường, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện. Chủ trì làm việc với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc về việc cân đối cung cầu than năm 2017; khuyến khích các Tập đoàn, Tổng công ty tiêu dùng than nội địa nhằm giảm lượng than tồn kho, gia tăng sản lượng khai thác, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2017.

Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa thủy điện, bảo đảm an toàn công trình, góp phần chống lũ, chống hạn; cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt trong đợt cao điểm mùa hè.

Cục Điều tiết điện lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh phương án giá điện năm 2017, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2017.

Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung phát triển thương hiệu ngành hàng, sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cục Xuất nhập khẩu, các Vụ Thị trường ngoài nước phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu, tập trung khai thác các thị trường xuất khẩu, các thị trường truyền thống, các thị trường mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thị trường tiềm năng khác; theo dõi sát, dự báo xu hướng thị trường, tăng cường công tác thông tin thị trường, phổ biến cho các hiệp hội, doanh nghiệp; phố hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, rà soát, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích hoặc trong nước sản xuất được, có tiêu chí kiểm soát về kỹ thuật và áp dụng các biện pháp phòng vệ phù hợp với cam kết quốc tế, nhất là đối với mặt hàng nông sản để bảo vệ sản xuất trong nước và giảm nhập siêu.

Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, báo cáo kết quả rà soát các biện pháp hàng rào kỹ thuật áp dụng để kiểm soát nhập khẩu một số mặt hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu và các mặt hàng trong nước đã sản xuất được; đề xuất ban hành các quy chuẩn kỹ thuật hàng hóa phù hợp với các cam kết quốc tế để kiểm soát nhập khẩu hàng hóa kém chất lượng, công nghệ lạc hậu ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân. Báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện những nội dung trên trong tháng 6/2017.

Cục Quản lý cạnh tranh đầu mối phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan có giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong bán hàng đa cấp. Nghiên cứu xem xét, xử lý các hành vi về cạnh tranh, hoạt động thương mại liên quan đến dịch vụ cảng biển bảo đảm đúng quy định của Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại.

Vụ Thị trường trong nước làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chú trọng phát triển và quản lý tốt thị trường trong nước, các kênh phân phối, bán lẻ, kiểm soát chặt chẽ việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường phân phối bán lẻ trong nước theo đúng quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.

Vụ Công nghiệp nặng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn trong công tác tiêu thụ các loại khoáng sản tồn đọng, có giá trị. Báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2017.

Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016, Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; sớm triển khai niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp sau cổ phần hóa theo quy định của pháp luật.

Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2017 về kết quả rà soát các dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ đang tồn đọng, các dự án, doanh nghiệp còn vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách, đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền để sớm tái khởi động, nâng cao hiệu quả các dự án, doanh nghiệp này trong năm 2017.

Văn phòng Bộ làm đầu mối rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2017 và các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương; Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ, không để nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; Vụ Kế hoạch làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ giao các đơn vị theo các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, thường kỳ hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết của Chính phủ và các nhiệm vụ được giao tại văn bản này tới Vụ Kế hoạch trước ngày 20 tháng cuối của mỗi quý.

Mai Tuyết.

In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

Mới cập nhật
Tập huấn nâng cao kiến thức và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế (Thứ tư, 10-10-2018)(123)
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Thứ tư, 26-9-2018)(74)
Sở Công Thương Vĩnh Phúc tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Xúc tiến thương mại tỉnh Akita, Nhật Bản (Thứ hai, 17-9-2018)(117)
Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 (Thứ năm, 13-9-2018)(77)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng Khóa XII (Thứ ba, 11-9-2018)(147)
Hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa Vĩnh phúc và tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc (Thứ hai, 10-9-2018)(117)
Các tin đọc nhiều nhất
Đại hội Chi bộ 1 Văn phòng Sở Công Thương nhiệm kỳ 2017- 2020 (Thứ ba, 10-10-2017)(10685)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại lần V nhiệm kỳ 2017 – 2020 (Thứ tư, 18-10-2017)(8481)
Sở Công thương Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015” (Thứ sáu, 20-10-2017)(8080)
Tập huấn chuyên sâu về Thương mại điện tử (Thứ hai, 30-10-2017)(7550)
Sở Công thương tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Thứ tư, 8-11-2017)(7474)
Hội nghị tổng kết và thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương Vĩnh Phúc năm 2015 (Thứ năm, 15-1-2015)(7180)

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com