Cập nhật :Thứ năm, 8-11-2012
Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức đợt II năm 2012
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính- Nội vụ về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
Căn cứ Quyết định số 43/ 2005/QĐ- UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ viên chức; Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007/ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ công chức và viên chức;
Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-CT ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao biên chế viên chức và lao động hợp đồng năm 2012;
Căn cứ Công văn số 1011/SNV – CCVC ngày 02/11/2012 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2012;
 Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SCT ngày 27/02/2012 của Sở Công Thương về việc giao biên chế viên chức và lao động hợp đồng năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc Sở;
Căn cứ quyết định số 163/QĐ-SCT ngày 18/10/2012 của Giám đốc Sở Công Thương V/v Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức đợt II năm 2012 của Sở Công thương;
Hội đồng xét tuyển xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức đợt II năm 2012 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
Nhằm bổ sung và tạo nguồn đội ngũ cán bộ, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đảm bảo có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tieu chuẩn chức danh nhà nước quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao;
Công tác xét tuyển phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành.
II. Điều kiện đăng ký xét tuyển
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cỡ 4x6 cm (có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác nếu là người làm việc hợp đồng lao động tại cơ quan)
3. Bản chụp bằng tốt nghiệp chuyên ngành đại học, bảng điểm, các chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển
(Người trúng tuyển khi tuyển dụng phải xuất trình bản chính bảng điểm và các văn bằng chứng chỉ nói trên để kiểm tra đối chiếu trước khi tuyển dụng)
4. Bản xác nhận hộ khẩu thường trú của công an xã phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ có thẩm quyền đối với bố, mẹ, vợ, (hoặc chồng) của người đăng ký dự tuyển
5. Bản sao giấy khai sinh
6. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do phòng Lao động TB&XH cấp
7. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp
8. 02 ảnh 4x6 cm cùng loại chụp 6 tháng trở lại đây (ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)
9. 2 phong bì có tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận
* Lưu ý: Các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và bản chụp các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển không phải công chứng nhà nước. Người đăng ký dự tuyển phải cam kết trong đơn dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai và chịu trach nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ nộp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cá nhân.
IV. Phương thức xét tuyển
1. Nội dung xét tuyển
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Nội dung phỏng vấn phải phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng xét tuyển viên chức quy định.
2. Cách tính điểm xét tuyển
2.1 Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
2.2 Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
2.3 Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
2.4 Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
2.5 Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại điểm 2.1, 2.2 và 2.4 mục này.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm 2.3 và điểm 2.4 mục này.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
+ Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Giám đốc Sở trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. Thông báo kết quả xét tuyển
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Văn phòng Sở phải niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử của cơ quan và tại đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu xét tuyển,
- Sau khi thực hiện niêm yết công khai kết quả xét tuyển, Giám đốc Sở phê duyệt kết quả tuyển dụng, Văn phòng Sở có trách nhiệm gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.
VI. Lệ phí xét tuyển
Thực hiện theo Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính- Nội vụ về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
VII. Thời gian và các bước tiến hành
- Từ ngày 18/10/2012 đến ngày 01/11/2012: Duyệt cơ cấu xét tuyển và Kế hoạch xét tuyển với Sở Nội vụ;
- Từ ngày 02/11/2012 đến ngày 12/11/2012 Hội đồng xét tuyển thông báo công khai cơ cấu, kế hoạch xét tuyển viên chức trên trên Truyền hình Vĩnh Phúc hoặc Báo Vĩnh Phúc, niêm yết tại Văn phòng Sở Công Thương, website Sở Nội vụ, website Sở Công Thương  và tại các đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức;
- Từ ngày 02/11/2012 đến hết ngày 29/11/2012 bán và nhận hồ sơ của các thí sinh tại Văn phòng Sở Công Thương (trong giờ hành chính);
- Từ ngày 30/11/2012 đến 03/12/2012. Tổng hợp danh sách và thông báo công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại Văn phòng Sở Công Thương và trên trang website của Sở;
- Từ ngày 04/12/2012 đến ngày 09/12/2012 Hội đồng tổ chức phỏng vấn và xét tuyển.
- Từ ngày 10/12/2012 đến ngày 14/12/2012 Hội đồng gửi kết quả xét tuyển về Sở Nội vụ thẩm định.
 Sau khi Sở Nội vụ có văn bản thông báo kết quả thẩm định, HĐXT thông báo kết quả xét tuyển, niêm yết danh sách trúng tuyển nộp văn bằng, chứng chỉ gốc để kiểm tra đối chiếu theo quy định và báo cáo Giám đốc Sở ra quyết định tuyển dụng.
Sở Công Thương Vĩnh Phúc
In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com