Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc
06-NQ/TU
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành ngày 21-6-2013
Nghị quyết Download
05-NQ/TU
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành ngày 14-6-2013
Nghị quyết Download
04 -NQ/TU
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành ngày 14-1-2013
Nghị quyết Download
03-NQ/TU
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành ngày 3-12-2012
Nghị quyết Download
02- NQ/TU
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành ngày 23-4-2012
Nghị quyết Download
01-NQ/TU
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành ngày 4-11-2011
Nghị quyết Download
01-NQ/TU
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc ban hành ngày 4-11-2011
Nghị quyết Download
Tìm thấy: 7 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn